Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren

I samarbeid med Kommunesektorens organisasjon KS, har TI Norge satt i gang prosjektet om antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet.

I mars 2013 publiserte TI og KS en håndbok i antikorrupsjon for norske kommuner, der risikosoner for korrupsjon blir beskrevet og forslag til et antikorrupsjonsprogram for kommuner ble lansert.

Høsten 2013 starter nettverk av kommuner, der deltakerne inviteres til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere korrupsjonsrisiko i egen virksomhet eller kommune, og utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter knyttet til eget antikorrupsjonsarbeid. Hvert nettverk består av ca 10 kommuner med 3-4 deltakere fra hver kommune. Det er planlagt tre samlinger i hvert nettverk, der deltakerne mellom samlingene gjennomfører aktiviteter i egen kommune, for å prøve ut metoder i sitt korrupsjonsforebyggende arbeid. Målet med nettverksarbeidet er å komme fram til hensiktsmessige metoder i kommunenes arbeid med å forebygge og avdekke uønskede hendelser og korrupsjon.

Kommuner, fylkeskommuner eller kommunale bedrifter som lnsker å delta i slike nettverk, kan melde seg på til prosjektleder Tor Dølvik i TI.