Informasjon

Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om sakdevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Fra forordet til Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon:

Korrupsjon truer rettssikkerheten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial rettferdighet, virker konkurransevridende og hindrer økonomisk utvikling…

Transparency International Norge

(TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.

Hva er korrupsjon?

Straffelovens paragraf 387 definerer korrupsjon slik: «Å kreve, å motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.»

Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg fordeler. Når en stilling i offentlig eller privat sektor misbrukes for personlig vinning, kan det dreie seg om bestikkelser, nepotisme, favorisering, interessekonflikter eller andre former for korrupsjon.

Hvorfor bør virksomheten ta korrupsjon på alvor?

Korrupsjonsrisikoen for virksomheter og enkeltpersoner er reell, og konsekvensene kan være store. Korrupsjon skader virksomheten ved tap av omdømme og tillit. I tillegg kan virksomheten bli påført økonomiske tap, tape forretningsmuligheter og bli straffeforfulgt. Derfor er korrupsjonsbekjempelse ikke bare en juridisk forpliktelse og et etisk standpunkt. Det er i virksomhetens egen interesse å ta sterk avstand fra korrupsjon.