Antikorrupsjonsarbeidet i norske militære operasjoner bør styrkes

Transparency International UK lanserer i dag en undersøkelse om korrupsjonsrisiko i forsvarssektoren, Global Defence Integrity Index (GDI).

Norge på topp, men har et forbedringspotensial

På en skala fra A til F, hvor A er best, får Norge karakteren B, med 76 poeng (av 100). Av de 85 landene som er med i undersøkelsen er det kun New Zealand som får karakteren A. Storbritannia er rangert på samme nivå som Norge. Alle andre land som er med i undersøkelsen er rangert lavere.

Karakteren B betyr at Norge er vurdert til å ha robust institusjonell motstandskraft mot korrupsjon i forsvarssektoren, samtidig som det er rom for forbedringer. Forbedringsområdene er særlig knyttet til risiko i militære operasjoner. Men også anskaffelser og særlig gjenkjøpsavtaler er risikoutsatt og åpenheten om anskaffelser kan styrkes. Videre er det en svakhet at det ikke er nok åpenhet rundt lobbyisme.

«Vi håper undersøkelsen inspirerer til å fortsette det viktige antikorrupsjonsarbeidet over hele linja i forsvarssektoren, og særlig gjennom det norske bidraget til multilaterale operasjoner i regi av FN og NATO hvor det er et forbedringspotensial», sier spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i TI Norge

Global trender

  • Forsvars- og sikkerhetsinstitusjoner er generelt preget av mangel på åpenhet, men GDI dataene viser at hemmelighold er ikke en nødvendig forutsetning for et sterkt forsvar og god sikkerhet.
  • 62% av landene i undersøkelsen har høy risiko for korrupsjon i forsvarssektoren. Land som skårer dårlig på indeksen har større tilbøyelighet til ustabilitet og konflikt.
  • GDI viser at forsvarssektoren fortsatt opererer med mye hemmelighold og utilstrekkelige tiltak mot korrupsjon, som igjen går ut over beskyttelsen av sivilbefolkningen og den globale sikkerheten.
  • Åpenhet og tettere samarbeid mellom myndigheter og det sivile samfunn vil kunne bidra til å styrke antikorrupsjonsarbeidet, og den nasjonale og internasjonale sikkerheten.
  • Undersøkelsen indikerer en sammenheng mellom store utgifter og svak styring i forsvarssektoren, hvor 1% økning i BNP for et lands forsvarsutgifter, tilsvarer et fall på 5 poeng i GDI.

Mer om undersøkelsen:

Målet med undersøkelsen er å fremme integritet, ansvarlighet og åpenhet for å bekjempe korrupsjon i forsvarssektoren. Eksperter fra akademia, myndigheter og sivilsamfunnet har blitt konsultert av TI og dermed bidratt til å identifisere god praksis og til å etablere en standard som landene blir vurdert etter. Den gjennomsnittlige poengsummen viser styrken i et lands policies og praksis.

Kvaliteten på den institusjonelle kontrollen av korrupsjonsrisiko i forsvarssektoren blir målt på fem områder: policyutforming, finans, personell, militære operasjoner og innkjøp. I den sammenheng måles formelle policies, prosesser og regelverk, åpenhet og kontroll og implementering av effektive policies og systemer

GDI måler altså ikke korrupsjon eller hvor mye ressurser som går tapt. Den identifiser heller ikke korrupte aktører eller estimere befolkningens oppfatninger av korrupsjon. Den måler kun robustheten i den institusjonelle beskyttelsen mot korrupsjon.

Se resultater og mer bakgrunnsinformasjon her:

Resultater globalt

Resultater for Norge

Country Brief Norway

Questionnaire and Scoring

Global Press Release