Relevant e-kurs for antikorrupsjon i krisesituasjoner

TI Norge lanserte e-læringskurset «Preventing corruption in humanitarian operations» sammen med Røde Kors-forbundet (IFRC) i 2015. Mer en 25 000 personer har enten tatt eller er i gang med kurset, mange av dem i løpet av det siste året.

Aurora Nuñez Christensen er student i administrasjon og ledelse ved OsloMet, og har i sommer vært praktikant i Transparency International Norge. Hun har tatt kurset og deler sine observasjoner her.

Jeg tok mye lærdom fra kurset som presenterer dilemmaer og kunnskap på en kreativ og interessant måte. Kurset tar deg med gjennom 4 steg, med en håndbok som bør leses parallelt, i tillegg til refleksjonsspørsmål. I den anledning vil jeg dele noen tanker om hvorfor jeg vil anbefale det videre.

Hovedessensen er en innføring i ulike problemstillinger som kan oppstå i humanitær bistand. I humanitære kriser oppstår det spesielle krisesituasjoner, og en risikofaktor er tidspress. I tillegg rammer natur- og menneskeskapte krisesituasjoner ofte skjevt. Det er ofte landene som ligger nederst på korrupsjonsindeksen som berøres, som igjen sammenfaller med mer fattigdom, større ulikhet, mindre sikkerhet og dårligere styring. En innføring i en rekke problemstillinger som den humanitære sektoren rammes av, kan være med på å skape en dypere forståelse for oss som givere eller som borgere som står utenfor og følger med på en organisasjon som opererer i et kritisk område.

Den humanitære sektoren ser ut til å være i en god utvikling med antikorrupsjonsarbeid og er profesjonelle på krisehåndtering. Bevissthet og kontrollmekanismer er i stor grad til stede og temaet er ikke like tabubelagt som i andre sektorer. Problemstillingene i humanitær sektor er komplekse, men ikke unike. Med dette sikter jeg til at det blir gjort en del felles anbefalinger på tvers av sektorer, og særlig i forbindelse med anskaffelser og interessekonflikter. På bakgrunn av dette er kurset høyest relevant for en rekke sektorer og aktører, og den humanitære sektoren har mye kunnskap å dele.

Kurset ga meg bredere innsikt i hva som ligger i begrepet korrupsjon, hva det er som gjør det så skadelig, risikofaktorer og hvordan forhindre det. Transparency International definerer korrupsjon slik, “misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst”. Det behøver altså ikke kun å være tale om penger, noe jeg tror er en generell oppfatning blant mange. Begrepet omfatter også for eksempel nepotisme eller seksuelle tjenester.

Men hvorfor er dette temaet så viktig? Fordi jeg har ofte stilt meg selv spørsmålet, hva gjør det vel å bare betale litt under bordet hvis det kan gjøre ting lettere, raskere? Hva om det bare er snakk om 10 usle kroner?

Det er nemlig her svikten og faren ligger. Det er selvfølgelig noen unntak, men på det rasjonelle plan kan ikke korrupsjon rettferdiggjøres. Rettferdiggjøring av korrupsjon er med på å opprettholde og skape risiko. Dette er et av temaene jeg føler kurset er svært god på å fremheve. Det belyses gjennom å gi eksempler om at bistandsorganisasjoner sammen kan alliere seg og nekte å betale en bestikkelse. I tillegg spiller organisasjonskulturen en viktig rolle gjennom opprettholdelse av korrupsjonsretningslinjer og varslingskanaler. Ved å motvirke en kultur hvor bestikkelser er normalisert, vil du eller neste mann, ikke bli forventet å gjøre det samme. Forventninger og normaliseringen av korrupsjon blir på denne måten forminsket. Dette er en tilnærming som kan anvendes av oss alle og er ikke unik for bistandssektoren. Videre legges det fram at for at korrupsjonsrisikoen skal minske må også terskelen for å snakke om, debattere og varsle om korrupsjon senkes og tilrettelegges.

Mange nordmenn tenker nok at det norske samfunnet ikke preges særlig av korrupsjon sammenlignet med mange andre land. Det stemmer at vi er i toppen, men toppen scorer høyest 84% av 100% på korrupsjonsindeksen. Det er nettopp derfor det er så viktig å holdes oss informert. For at vi kan opprettholde statusen, om ikke forbedre den.

Dette kan være et godt læreverktøy å ta i bruk for videregående- og universitetsstudenter, samt ansatte i ulike sektorer og virksomheter. Målgruppen er altså stor. Et generelt økt kunnskapsnivå rundt antikorrupsjon anser jeg som verdifullt og essensielt, og kurset kan være et godt verktøy i denne sammenheng.

Antikorrupsjon er en byggestein for å skape et mer bærekraftig og sosialt rettferdig fordelt samfunn. Vi burde alle være bevisst på vår egen rolle for å forhindre korrupsjon. Og for å forhindre korrupsjon er det viktig å vite hva korrupsjon er.

E- kurset er gratis og tilgjengelig her på disse læringsplattformene. IFRC www.ifrc.org/learning-platform, DisasterReady www.disasterready.org, Humanitarian Leadership Academy www.kayaconnect.org