Digital politisk målretting og åpenhet

Sosiale medier har revolusjonert politiske kampanjer og åpnet for nye muligheter til å nå ut og mobilisere nye velgere på en mer målrettet måte. Digital Political Advertising (DPA) eller digital politisk målretting har blitt stort i USA, hvor det anslås at rundt 3 milliarder dollar ble brukt på slik påvirkning i forbindelse med det siste presidentvalget. Men også i Europa og andre deler av verden er denne trenden på frammarsj. Facebook og Google har blitt de viktigste plattformene for politisk påvirkning

Transparency International har i en ny rapport rettet søkelyset på fenomenet DPA. Rapporten bidrar til å kartlegge hvordan relevante aktører (politiske partier, privat sektor etc.) bruker sosiale medier for målrettet politisk påvirkning, og hvorvidt det eksisterer tilstrekkelige demokratiske prosesser og regulering for å fange opp utfordringer knyttet til åpenhet og legitimitet.

Rapporten viser at DPA er en utfordring for åpenhet om finansieringen av politisk arbeid, og etablerte regelverk for valg og partifinansiering inkluderer ikke denne nye måten å drive politiske kampanjer. Syv av ti land har ingen begrensing for hvor mye politiske partier kan bruke på finansiering av digital reklame i forbindelse med valgkamp. Kun seks av ti land har regelverk for digital politisk reklame.

Anbefalingene som skisseres i rapporten trekker i retning av større åpenhet om hvem som står bak den digitale reklamen, hvem som betaler, hvem den vises til og begrensninger for bruk av mikromålretting. Mikromålretting innebærer informasjon som er nært knyttet til individet og som analyserer personopplysninger samlet inn fra en rekke ulike kilder om atferd, interesser og verdier. Slik bruk av personopplysninger kan bidra til å korrumpere demokratiet.

Datatilsynet gjorde en undersøkelse av norske politiske partiers bruk av målrettet politisk budskap i forbindelse med kommunevalget i 2019, og pekte på utfordringer blant annet knyttet til mangel på nedskrevne retningslinjer for bruk av persondata i valgkamp.«Innsatsen er høy og potten stor når partiene skal ut og kapre stemmer til høsten. Istedenfor å la teknologiselskapene fungere som premissleverandører for vår demokratiske offentlighet, oppfordrer vi partiene til å trekke noen linjer i sanden og si «hit, men ikke lengre».» (Datatilsynet)

Til høsten er det Stortingsvalg og TI Norge oppfordrer de ulike aktørene og de politisk partiene spesielt, til å vurdere og eventuelt justere regulering og praksis i lys av anbefalingene i denne ferske rapporten fra TI.

Last ned rapporten her «Paying for views»