Tverrfaglige studentoppgaver om korrupsjonsutfordringer i petroleumssektoren

Mastergradsstudenter ved NTNU har i vinter skrevet gruppeoppgaver om korrupsjon på kurset «Eksperter i team – Vekst og utvikling – Politikk og økonomi».

Tre av gruppeoppgavene omhandler korrupsjon i utvinningsindustrien – to av dem med fokus på Nigeria. Problemstillingene har vært knyttet til korrupsjon i oljesektoren generelt og i Nigeria spesielt og konsekvensene for landets bærekraftige utvikling

TI Norge møtte studentene på Teams og spurte de om motivasjonen for valg av tema, hvordan det var å skrive om korrupsjon, og erfaringene med å arbeide med slike oppgaver i teams.

Studentene har vært opptatt av årsakssammenhenger og ressursforbannelsen har vært en viktig motivasjon for å skrive om korrupsjon. Hva er det som gjør at et land som er rikt på naturressurser, likevel ikke får til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Dessverre er dette en realitet for de fleste land som er rike på naturressurser. Korrupsjon er en ødeleggende kraft som undergraver positiv vekst og utvikling.

«Det er et paradoks at mange land ikke får økonomisk vekst ut av ressursrikdom. Dette har sammenheng med bl.a. korrupsjon og svake, ikke vekstvennlige institusjoner, og fører også til at befolkningen ikke får nyte godt av rikdommen.», sier kursleder Ole Bjørn Røste, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Nigeria ble valgt som case i to av oppgavene fordi korrupsjonen er økende i dette oljerike landet som også er preget av store klasseskiller og mye fattigdom. Studentene var imidlertid opptatt av å ikke stoppe ved analysen om årsakene og konsekvensene av korrupsjonen, men forsøker å peke framover på en vei ut av ressursforbannelsen. Åpenhet i kontrakter og regulering som sikrer større åpenhet er viktige stikkord.

Studentene synes det var utfordrende å skrive om korrupsjon fordi det handler om skjult kriminalitet og det var blant annet vanskelig å oppdrive gode datasett for egne analyser, og de hadde ikke mye tid til rådighet. Men de synes det var spennende og lærerikt å jobbe i tverrfaglige grupper og var enige om at det er ikke noen fasit for slikt gruppearbeid. Det avhenger av sammensetningen og dynamikken i gruppa. Alle bidrar med det de er gode på, men det er ikke nok. En av studentene siterte Mark Twain «To a man with a hammer, everything looks like a nail».  Gjennom gruppearbeidet lærer man også å se og forstå andres perspektiver på en problemstilling, og det er nyttig å lære.

Oppgavene kan lastes ned her

«Hvordan påvirker korrupsjon utnyttelsen av oljeressursen i Nigeria?»

«Oljeeventyrets bakside: En casestudie om korrupsjon i Nigerias oljesektor»

«En kvalitativ analyse av korrupsjon i petroleumssektoren»

Om Eksperter i Team:

«Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere» (NTNU)