GRECO: 14 anbefalinger for å forebygge korrupsjon i Norge

GRECO (Group of States Against Corruption) er Europarådets overvåkingsorgan for nasjonal gjennomføring av tiltak mot korrupsjon. GRECO har nylig utarbeidet sin femte evalueringsrapport om Norge, og Transparency International Norge har gitt innspill til arbeidet.  Tema for evalueringen var denne gangen forebygging av korrupsjon i sentral politisk ledelse og i politiet. Tilsvarende evaluering gjennomføres i samtlige 50 medlemsland.

Norge anses som et land med lite korrupsjon der myndighetene har høy tillit hos befolkningen. I likhet med de fleste vestlige land, har vi likevel enkelte korrupsjonsrelaterte utfordringer, knyttet til tette nettverk, og mulige interesse- og rollekonflikter. Dette er blant hovedkonklusjonene i en ny rapport fra GRECO,

Generelt gir rapporten uttrykk for at Norge anses som et land med lite korrupsjon og med et velfungerende demokrati. Norge roses også for å ha gjennomført samtlige anbefalinger som er gitt  av GRECO i tidligere evalueringsrunder.

GRECO peker likevel på at et system som i så stor grad baserer seg på tillit, forutsetter større grad av åpenhet om forhold som kan forårsake mulige interessekonflikter. Det er rom for å styrke både regelverk og opplæringstiltak for å få dette til.

GRECO har gitt  Norge i alt 14 anbefalinger for å gjøre oss bedre rustet til å forebygge  korrupsjon.

Anbefalingene til politisk ledelse gjelder bl.a. bevisstgjøring om, og bedre kontroll med overholdelsen av regler om interessekonflikter, bierverv, gaver og kontakt med tredjeparter. I tillegg anbefales det at statssekretærer og politiske rådgivere underlegges samme plikt til registrering av verv og økonomiske interesser som statsråder.

For politiets del vises det til at det de siste årene er tatt viktige skritt for å styrke internkontroll og annet integritetsfremmende arbeid. Også her mener GRECO imidlertid at mer kan gjøres, bl.a. når det gjelder bevisstgjøring om etiske regler. Det anbefales også å utvikle en bedre oversikt over bierverv og ilagte disiplinærreaksjoner.

Norge skal innen 18 måneder rapportere tilbake om hva vi har gjort for å gjennomføre tiltakene.

GRECOS evalueringsrapport (norsk versjon) – https://www.regjeringen.no/contentassets/fe8b5e9ff591443f878046dc5d72f369/greco-evalueringsrapport-no-1801.pdf

GRECO evaluation report (English version) – https://www.regjeringen.no/contentassets/fe8b5e9ff591443f878046dc5d72f369/grecoeval5rep20194-final-eng-norway-conf-final-1801.pdf

Mer om GRECO: https://www.coe.int/en/web/greco

Teksten er noe bearbeidet, men for det meste hentet fra regjeringen.no (Justis- og beredskapsdepartementet)