Defence Companies Index lanseres i dag: Forsvarsindustrien må skjerpe innsatsen for åpenhet og antikorrupsjon

Transparency Internationals Defence Companies Index lanseres i dag. Den viser at omtrent tre fjerdedeler av verdens største selskaper i forsvarsindustrien retter for liten oppmerksomhet på korrupsjon og har et uklart fokus på temaet. Denne undersøkelsen er den eneste i sitt slag som måler åpenhet og antikorrupsjon blant verdens ledende selskaper innenfor denne sektoren.

Her er de viktigste resultatene av undersøkelsen:

·        12% (16) av de 134 selskapene som er undersøkt får toppscore A eller B. Det indikerer en sterk forpliktelse til åpenhet og antikorrupsjon.

·        73% (98) av selskapene får D eller lavere, og det indikerer at de har lav grad av åpenhet og er svake på antikorrupsjon.

·        Av de 36 selskapene som scorer C eller høyere, er 21 basert i Europa og 13 har hovedkontor i Nord Amerika

·        Det er to norske selskaper med i undersøkelsen, Kongsberg Gruppen og Nammo. Begge med karakteren C.

Analysen av resultatene viser at de fleste selskaper scorer lavest i forretningsområder som er mest korrupsjonsutsatt.

Mange selskaper erkjenner ikke risikoen for korrupsjon i utsatte markeder, og setter ikke inn tiltak for å identifisere eller begrense risiko. Bare et fåtall selskaper setter inn tiltak for å redusere korrupsjonsrisikoen i såkalte «gjenkjøpsavtaler» og  det samme gjelder forholdsregler ved bruk av agenter.

Mange selskaper har god kvalitet på egne antikorrupsjonsprogram, men fordi svært få selskaper publiserer resultatene av disse programmene, er det høyst usikkert hvor effektive de er i praksis.

Forsvarsindustrien er svært utsatt for korrupsjon fordi det er store penger i omløp med vel 16 billioner kroner globalt i 2019. Tette bånd mellom selskaper og politiske myndigheter, og hemmeligholdet som tradisjonelt har preget denne sektoren er noe av forklaringen.

Korrupsjon i forsvarsindustrien kan bidra til å øke konfliktnivået og tap av liv, når det militære utstyret blir mangelfullt og korrupte tjenestemenn utnytter lukrative avtaler til å berike seg selv og undergrave demokratiet.

Rapporten peker på «best practice» og anbefalinger om hvordan korrupsjon kan unngås, gjennom å fremme gode prosedyrer og policies. Større åpenhet er gjennomgangstema, både i forhold til vurdering og begrensning av risiko i korrupsjonsutsatte markeder, egne antikorrupsjonsprogram og hvordan de takler høyrisikomarkeder ved bruk av mellommenn. Videre er leverandørkjeden, gjenbruksavtaler, og myndighetskontakt sentrale innsatsområder for å redusere korrupsjonsrisikoen. Selskapene bør dessuten utvise større åpenhet om data som viser antikorrupsjonsprogrammenes effektivitet, slik som revisjon, varsling og sanksjoner ved brudd på regelverk.

Defence Corruption Index med mer kan lastes ned her https://ti-defence.org/dci/