Korrupsjonsindeksen 2020: gjenreisning fra koronakrisen og faren for korrupsjon

“COVID-19 is not just a health and economic crisis. It is a corruption crisis. And one that we are currently failing to manage”, sier Transparency International sin internasjonale styreleder, Delia Ferreira Rubio.

Corruption Perception Index (CPI) eller korrupsjonsindeksen, som lanseres i dag, rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. På bakgrunn av de ulike datakildene regnes det ut en poengsum for hvert land der 0 poeng er dårligst og 100 poeng er best (minst korrupsjon).

Her er noen resultater av undersøkelsen for 2020:

·       Danmark og New Zealand er på toppen av indeksen med 88 poeng, fulgt av Finland, Singapore og Sverige. Norge er på 7. plass for tredje år på rad, med 84 poeng.

·       Helt nederst på indeksen er Sør Sudan og Somalia med 12 poeng, fulgt av Syria, Yemen og Venezuela.

·       Mer enn to tredjedeler av alle landene har en poengsum som er lavere enn 50 (100 er toppscore), med en gjennomsnitt på 43 poeng.

·       De fleste land som er med i undersøkelsen har ikke blitt bedre på korrupsjonsbekjempelse det siste tiåret. Mer enn halvparten har stagnert.

Koronapandemien har vært og er en prøvelse for demokratiet og rettsstaten. Mangel på åpenhet og fare for favorisering av enkeltinteresser over fellesskapet, er utfordringer under håndteringen av pandemien i mange land. Og korrupsjonsrisikoen forsterkes i krisesituasjoner. Under pandemien har korrupsjon vært en fare ved flere sider av krisehåndteringen – fra bestikkelser i bytte med negative koronatester, til behandling og helsetjenester, til vaksinekappløpet og offentlige anskaffelser av medisinsk utstyr og kriseberedskap.

Alt er relativt, og TI sin analyse avdekker at land som scorer bra på indeksen, investerer mer i helse, og er mindre tilbøyelige til å undergrave demokrati og rettsstatsprinsipper i håndteringen av pandemien. Og tilsvarende har mange av landene som ligger på bunnen av indeksen dårligere kapasitet til krisehåndtering og pandemien rammer hardere. Det er store forskjeller mellom topp og bunn, men alle land er berørt av korrupsjonsutfordringene knyttet til pandemien.

Også i år ser TI nærmere på landene i toppsjiktet av korrupsjonsindeksen i serien «Trouble at the top». I denne sammenheng er det verdt å minne om at indeksen har sine begrensninger som mål på landenes korrupsjonstilstand. CPI måler oppfatningene av korrupsjon i offentlig sektor, blant annet manifestert gjennom bestikkelse, underslag av offentlige midler, effektiv rettsforfølgelse av korrupsjonssaker, adekvat regelverk og åpenhet. Undersøkelsen inkluderer ikke mål på skatteunndragelse, hvitvasking, finansielt hemmelighold eller ulovlige pengestrømmer. Hvitvaskingskandalene knyttet til Danske Bank og Fishrot Files viser at også de nordiske landene som ligger på toppen av indeksen har et forbedringspotensial, blant annet i finanssektoren.

Årets indeks viser mer enn noen gang behovet for å styrke antikorrupsjonsarbeidet i en verden preget av global pandemi. Transparency International håper at større oppmerksomhet om disse utfordringene bidrar til å styrke kravet til større åpenhet, mer forebygging, sterkere kontrollmekanismer og vern av demokrati og rettsstatsprinsipper.

Lenke til indeksen, underlagsmateriale og mye mer finner du her 2020 – CPI – Transparency.org

For mer informasjon, kontakt sekretariatet i TI Norge.