Ny rapport: Exporting Corruption – Norge scorer dårligere

Transparency International lanserer i dag rapporten Exporting Corruption, en forskningsbasert rapport som viser hvor godt – eller dårlig – land håndhever OECD-konvensjonen mot korrupsjon. I alt er 47 land undersøkt, hvorav 43 land har ratifisert OECD-konvensjonen.

Rapporten viser at nesten halvparten av verdens eksport kommer fra land som i svært liten grad straffeforfølger selskaper for bestikkelser betalt i utlandet. Myndighetspersoner i land som mottar utenlandske bestikkelser, betaler høyere priser enn de ellers ville ha gjort for varer og tjenester.

Mer enn 20 år etter at konvensjonen ble vedtatt, har de fleste land fortsatt en lang vei å gå i å oppfylle sine forpliktelser. Sammenlignet med rapporten for to år siden, håndhever landene i betydelig mindre grad konvensjonen. I rapporten rangeres landene i kategoriene aktiv, moderat, begrenset, liten/ingen håndhevelse av regelverket.

Norge har sunket fra «aktiv» til «moderat» håndheving. Noe av årsaken til dette, kan være at Økokrim har henlagt en del saker der norske selskaper har vært mistenkt for å ha betalt bestikkelser i utlandet. En nylig vedtatt endring i straffeloven, vil trolig gjøre det enklere å straffeforfølge slike saker fremover sier generalsekretær Guro Slettemark.

Lovendringen innebærer at foretak og personer kan straffeforfølges i Norge uten at straffbarheten i virksomhetslandet må vurderes. Dermed må spillereglene i Norge følges.

Hele rapporten kan leses her