TI Norge imot økt dispensasjonsadgang i byggesaker

TI Norge går imot forslaget om å gi kommunene større handlingsrom i dispensasjonssaker. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag om endringer i plan- og bygningsloven på høring. Forslaget innebærer at terskelen for å innvilge dispensasjoner i byggesaker blir lavere.

TI Norge trekker i sin høringsuttalelse fram lokaldemokratiundersøkelsen, som viser at et flertall i befolkningen tror det skjer forskjellsbehandling i kommunene. I en undersøkelse for Kommunesektorens etikkutvalg i 2017 oppga kommunale ledere at de anser plan- og byggesak som det mest utsatte området for utilbørlig påvirkning.

– Ved å øke kommunenes handlingsrom for å innvilge dispensasjon, åpnes det for at en større del av arealbruk og byggetiltak fastlegges utenfor de ordinære beslutningsprosessene som følger av loven, heter det i uttalelsen fra TI Norge. TI Norge tror en slik senket terskel for å innvilge dispensasjoner vil føre til at et økende antall tiltak vil omsøkes gjennom dispensasjoner, der tiltakshavernes argumenter og påvirkning vil tillegges større vekt, med tilhørende økt risiko for at press, utilbørlig påvirkning og korrupsjon kan gjøre seg gjeldende.

Høringsuttalelsen kan leses her.

Foto: Shutterstock