Veileder for kommuneforvaltning

Transparency International har utgitt en veileder for å motvirke korrupsjon i kommunesektoren. Med utgangspunkt i kjerneverdiene åpenhet, ansvarlighet og integritet trekkes det opp prinsipper og anbefalinger for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan redusere risikoen for korrupsjon. Veilederen er utarbeidet av TIs internasjonale sekretariat og omtaler følgende temaer: Valg, anskaffelser, økonomiforvaltning, internkontroll og revisjon, arealplanlegging, tjenesteproduksjon, rettsvesen og klageordninger. Med utgangspunkt i anbefalingene vil enhver norsk kommune finne sjekkpunkter som egne rutiner og systemer kan vurderes opp mot som ledd i arbeidet med å styrke kommunenes integritet og redusere korrupsjonsrisikoen.

Local Governance Integrity: Principles and Standards (english)