Bedriftsundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble utført i 2009 og 2014 av Norstat Norge AS på oppdrag fra TI Norge. Resultatene av undersøkelsen og analyser av resultatene er beskrevet rapportene under. Undersøkelsen er mest representativ for små og mellomstore bedrifter. Resultatene gir likevel grunnlag for å trekke noen konklusjoner for næringslivet generelt, i tillegg til konklusjoner for bedrifter av ulike størrelser. Det er ikke mulig å trekke slutninger for ulike landsdeler eller bransjer.

Formålet med Bedriftsundersøkelsen i 2014 var å undersøke ulike forhold som er viktige for å motvirke korrupsjon i næringslivet, med spørsmål om bevissthet om lovgivning og risiko, bruk av etisk regelverk og systematiske tiltak mot korrupsjon, utvikling i bedrifters antikorrupsjonstiltak de siste ti år og hva som oppfattes som de viktigste årsakene til korrupsjon. I tillegg til å måle tilstanden i næringslivet i 2014, var hensikten med undersøkelsen å finne ut om det har skjedd en utvikling siden 2009, dvs. sammenlikne resultater henholdsvis ti år og fem år etter innføring av strengere korrupsjonsbestemmelser i straffeloven.