Vil styrke norske selskapers åpenhet

Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, lanserer i dag en rapport som viser graden av åpenhet i selskapsrapportering for de 50 største, norske børsnoterte selskapene knyttet til antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering.

Resultatene viser at selskapene gjennomgående har forbedringspotensial når det gjelder alle åpenhetskategoriene som omfattes av undersøkelsen. Spesielt gjelder dette land-for-land-rapporteringen. På totalindeksen oppnådde ingen selskaper full score. Kun 16 av de 50 selskapene oppnådde middels score eller mer. Noen selskaper har gode resultater på enkelte områder, og rapporten trekker fram eksempler på god praksis.

Mange gjør mye bra

Korrupsjon er en stor risiko for norske selskaper som opererer internasjonalt. Det kan medføre straffereaksjoner, tap av kontrakter og omdømmetap. I tillegg er korrupsjon ødeleggende for innovasjon, entreprenørskap, markedsmekanismer og økonomisk stabilitet som et fungerende næringsliv er avhengig av. Åpenhet er avgjørende for forebygging og avdekking av korrupsjon.

På listen over selskaper befinner Statoil seg på toppen med en score på 8 (av 10 mulige). På de neste plassene følger Telenor, Cermaq, DNO International og Norsk Hydro.

– Det er all grunn til å gi Statoil og flere av selskapene på den øverste delen av listen skryt for godt arbeid, spesielt knyttet til offentliggjøring av antikorrupsjonsprogrammer, sier leder for ansvarlige investeringer i KLP Jeanett Bergan. – Statoil toppet også klart den internasjonale listen som ble publisert i 2012. De er således et eksempel til etterfølgelse både for norske og internasjonale selskaper.

– Samtidig er det grunn til å minne om at også vi i Norge har opplevd alvorlige korrupsjonssaker i noen av våre største og stolteste selskaper. Vi tror økte krav til åpenhet kan være til hjelp for selskapene som hver eneste dag skal gjøre forretninger i mange utfordrende markeder og kulturer utenfor Norges grenser.

Åpenhet er et samfunnsansvar

– Det er viktig å understreke at dette er en rapport som først og fremst skal ha en motiverende virkning på selskapene som er kartlagt. Allikevel er det sterke argumenter for at rapporteringen av selskapenes antikorrupsjonsprogrammer har en viktig funksjon, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

– Disse programmene innebærer forpliktelser og en ansvarliggjøring av selskapet overfor interessenter og allmenheten. Åpenhet er ikke bar en juridisk forpliktelse, men en del av bedriftens samfunnsansvar. Offentliggjøring på for eksempel hjemmesidene gjør det mulig å oppdage et eventuelt avvik mellom forpliktelse og praksis. Og ikke minst for selskaper med internasjonal virksomhet er åpenhet og antikorrupsjonsprogrammer en viktig måte å signalisere til ansatte i andre land, at man støtter etiske valg og etisk praksis, sier Slettemark.

Rapporten munner ut i et knippe tiltak som TI Norge anbefaler alle selskaper med internasjonal virksomhet å implementere, blant annet:

  • En åpen og informativ internettside, tilgjengelig på minst ett internasjonalt språk.
  • At selskapene publiserer detaljert informasjon om sine antikorrupsjonsprogrammer.
  • At selskapene publiserer komplette lister som viser datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter (joint ventures) og andre eierinteresser.
  • At selskapene publiserer finansiell informasjon for alle land hvor de har virksomhet.
  • At shipping-selskaper, som ikke har virksomhetsland på linje med landbaserte virksomheter, bør rapportere finansiell informasjon fra anløpsland.

Les hele rapporten «Åpenhet i selskapsrapportering her.

Les den engelske oversettelsen her.

Les den internasjonale rapporten «Transparency in Corporate Reporting» her.