Vedtekter

Vedtekter for Transparency International Norge

Vedtektene er vedtatt den 30. november 1999 og ble sist endret på årsmøtet den 8. mai 2018.

§ 1 Navn og organisasjon

1) Transparency International Norge er en ideell forening, registrert i Brønnøysundregisteret og med sekretariat i Oslo. Foreningen er en akkreditert nasjonal avdeling av Transparency International og skal følge de vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid gjelder for Transparency International.

2) Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3) Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

4) Styret velges av årsmøtet og leder Transparency International Norge. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.

5) Sekretariatet er underlagt styret og har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig overfor styret. Øvrig personale ansettes av og rapporterer til generalsekretæren.

6) Styret kan oppnevne egne utvalg for tidsbegrensede arbeids- eller utredningsoppgaver. Det kan også nedsette faste ekspertgrupper og råd til støtte for styrets arbeid.

§ 2 Formål og virkemidler

1) Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals Charter.

2) Foreningens formål er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet.

3) I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel.

4) Foreningens formål skal søkes nådd ved å:

a) Virke for etablering av internasjonale standarder for nasjonal myndighetsutøvelse og internasjonale transaksjoner basert på åpenhet og ansvarlighet, og som sikrer høyest mulig integritet blant nasjonale og internasjonale aktører.

b) Medvirke til at utvikling av institusjonelle ordninger, regelverk og holdninger som sikrer effektiv bekjempelse av korrupsjon.

c) Samarbeide med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner om felles aktiviteter til bekjempelse av korrupsjon.
d) Informere offentligheten om korrupsjonens natur, virkemåter og konsekvenser, nasjonalt og internasjonalt.

e) Samarbeide med Transparency Internationals internasjonale sekretariat og andre nasjonale avdelinger.

§ 3 Medlemskap

1) Enhver person, organisasjon eller institusjon som slutter seg til foreningens formål kan opptas som medlem.

2) Personlig eller institusjonelt medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag kontingent er betalt.

3) Medlemskapet opphører ved død, eksklusjon, stryking fra medlemsliste eller utmeldelse fra foreningen.

4) Et medlem som opptrer på en måte som er i strid med foreningens formål, kan ved vedtak av styret ekskluderes av foreningen. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.

§ 4 Kontingent

1) Medlemmer er skal betale medlemskontingent innen 1. mars for gjeldende år.

2) Kontingent for det påfølgende år fastsettes av årsmøtet.

3) Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen ved vedtak av styret. Strykes et medlem av denne grunn, kan vedkommende ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Årsmøtet

1) Årsmøtet avholdes hvert år før 30. juni. Det innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet.

2) Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre ¾ av de fremmøtte gir sitt samtykke i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste ved møtets begynnelse.

3) Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når lovlig innkalling er foretatt

§ 6 Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Konstituering

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver

4. Behandling av årsrapport

5. Godkjenning av årsregnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode

8. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer

9. Endelige vedtak om eksklusjon av medlemmer, jfr. § 3, nr. 4 10. Valg av: a) leder b) styremedlemmer c) revisor d) valgkomité bestående av leder og to medlemmer, hvorav ingen sitter i styret. Styreleder og generalsekretær deltar i valgkomiteens møter som observatører, med talerett, men uten stemmerett. Valgkomiteens medlemmer velges for to år, og kan gjenvelges inntil to ganger.

§ 7 Vedtak på årsmøtet

1) Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Representanter for institusjonelle medlemmer må imidlertid ha fullmakt ved stemmegivning. Medlemmer som har lønnet arbeid i foreningen, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

2) Med mindre annet er bestemt i vedtektene, er et forslag vedtatt når det er har oppnådd mer enn halvdelen av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

3) Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.

4) Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Årsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en fjerdedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel.

§ 9 Styret

1) Foreningen ledes av et styre på minst tre personlige medlemmer av Transparency International Norge. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det skal påse at foreningen blir drevet i samsvar med gjeldende vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret beslutter i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet.

2) Vervet som styremedlem er personlig, det kan ikke utøves på vegne av eller under instruksjon fra egen arbeidsgiver, eller organisasjon eller institusjon.

3) Styremedlem kan ikke inneha lønnet stilling eller verv i foreningen. Aktive politikere kan ikke sitte i styret.

4) Styret skal: a) Arbeide for å fremme foreningens formål, jfr. § 2

b) Forberede og innkalle til årsmøtet

c) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt utferdige årsmelding og årsregnskap

d) Representere foreningen utad

5) Styret ansetter generalsekretær og utarbeider generalsekretærens stillingsinstruks. Generalsekretær har signaturrett for foreningen og fungerer som styresekretær.

6) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

7) Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil to ganger. Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, kan styret oppnevne en etterfølger som fungerer frem til neste årsmøte. Hvis styret blir på færre enn tre medlemmer, skal slik oppnevning alltid skje.

§ 10 Vedtektsendring

Forslag til endringer i disse vedtektene må være fremsatt senest ved innkalling til ordinært årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart hvis ikke noe annet er fastsatt i endringsvedtaket.

§ 11 Oppløsning

1) Forslag om oppløsning av Transparency International Norge må fremsettes senest ved innkalling til ordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 4/5 flertall.

2) Foreningens netto formue etter oppløsning tilfaller Transparency International ved det internasjonale sekretariat.