Unntakstilstand og korrupsjonsutfordringer

Styreleders forord til TI Norges årsrapport

 

Det er spesielt å skrive innledning til en årsrapport når situasjonen plutselig er blitt veldig forskjellig fra året som er gått. Mens dette skrives er samfunnet fortsatt i unntakstilstand på grunn av koronaepidemien. Selv om de spørsmål som står i sentrum er bekjempelse av smitte og håndtering av de økonomiske og sosiale konsekvensene av smitteverntiltakene, reiser situasjonen også spørsmål som faller inn under TIs interessesfære.

Vi har allerede sett hvordan innsyn i offentlig virksomhet begrenses, hvordan offentlighetens mulighet til å påvirke beslutninger reduseres og hvordan behovet for raske innkjøp av knapphetsgoder gjør at reglene om offentlige anskaffelser blir satt til side. Alt dette øker risikoen for korrupsjon, misligheter og misbruk av myndighet. Tilliten blir også satt på prøve i de omfattende og ekstraordinære overføringene for å hjelpe næringsdrivende og arbeidstakere gjennom de harde økonomiske belastningene som følger av kravene til sosial distansering. Oppfølging av koronatiltak blir en viktig oppgave for TI og andre i tiden som kommer.
Flere av eksemplene fra de første ukene av pandemien viser at både sentrale og lokale myndigheter er i stand til å sette til side grunnleggende rettsprinsipper, og noen tilfeller også handle i strid med retten, med stor støtte i befolkningen. Mange av disse tiltakene gir grunn til bekymring om hvor sterkt sentrale og lokale myndigheter vil stå vakt om rettsstaten i den situasjonen vi nå er i, og i hvilken grad folk vil bry seg om det om den brytes ned. Bevisstheten omkring rettsstaten svekkes når dømmekraften bedøves av krisestemning og krav om handlekraft.

Når samfunnet er preget av krise, er det lett å legge mindre vekt på rettsstatlige prinsipper som demokratisk legitimitet og maktfordeling, rettssikkerhet og hensynet til enkeltindividet. Hensynet til å avverge krisen og håndtere følgene av den blir lett altoverskyggende. Samtidig ligger det en fare i å koble ut eller svekke samfunnets institusjoner nettopp i en slik tid.

FNs bærekraftsmål nr. 16 understreker betydningen av velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer, man burde kanskje føye til, også i ekstraordinære situasjoner. I kommentaren til målet understreker FN vanskelighetene med å drive sterke statlige institusjoner som rettsvesenet under en konflikt. Erfaringene nå viser at vi også må passe på dem under en pandemi.

Oslo, 22. april 2020
Hans Petter Graver styreleder

 

TI Norges Årsmøte ble avholdt elektronisk på grunn av Covid-19 smittefare. Årsrapport og revidert regnskap for 2019 ligger under formelt