Innlegg fra statssekretær Aksel Jacobsen på TI Norges 20-årsjubileum

«Nøkkelen til å lykkes med å forebygge og bekjempe klimaendringer, korrupsjon og konflikt ligger hos ungdommen», sier statssekretær Jacobsen i et engasjerende innlegg på TI Norge sitt 20-årsjubileum.

 

Les hele talen her:

Jubileumskonferanse: Transparency International Norge 20 år. Professorboligen i universitetshagen 05.12.2019
Statssekretær Aksel Jakobsen

Gratulerer med 20-årsdagen! Da invitasjonen kom til å være her i dag for å feire Transparency International Norge, var ikke utviklingsministeren i tvil om at dette var noe han ønsket å være med på. Slik ble det dessverre ikke. Regjeringens juleinnspurt gjør at dagens regjeringskonferanse blir ekstra lang og jeg måtte derfor steppe inn. Det er noe jeg gjør med stor glede.
Integritet og åpenhet i finansstrømmer er helt nødvendig for å komme korrupsjon og ulovlig kapitalflyt til livs og jeg er veldig glad for å få denne anledningen til å snakke om en av regjeringens utviklingspolitiske hovedprioriteringer.

***
Med en liten, men dyktig, stab og et beskjedent budsjett arbeider Transparency International (TI) systematisk for å forebygge og bekjempe korrupsjon i offentlige institusjoner, i sivilt samfunn og privat sektor. Dessverre er det fortsatt stort behov for denne typen innsats.
Jeg har merket meg fellesuttalelsen fra TI i de nordiske landene om at det er «Trouble at the Top». Med det mener dere at det er hvitvaskings- og korrupsjonsutfordringer også i de nordiske landene, altså i de landene som figurerer på toppen av TIs årlige «Corruption perception index. Disse landene oppfordres til å leve opp til internasjonale standarder og forpliktelser, ta ansvar og ivareta sitt gode rykte – eller miste det.

* * *
Korrupsjon finnes i alle land. De globale kostnadene er enorme. Korrupsjon undergraver bærekraftig utvikling. Penger som stjeles fra fellesskapet av mennesker i ledende offentlige og private posisjoner, måles i milliarder av dollar eller kroner.
Motsatsen er styresett som er preget av integritet, inkludering, åpenhet og ansvarliggjøring. Dette trengs som en god ramme rundt felles innsats for å nå de 17 bærekraftsmålene.
Godt styresett er forbundet med tillit mellom befolkningen, politiske myndigheter og offentlige institusjoner. Å stimulere nasjonal ressursmobilisering er helt avgjørende for å lykkes med å nå bærekraftsmålene. Innsats for gode skattesystemer og bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt er viktige elementer i arbeidet for å mobilisere de nødvendige ressursene.
Vi vet at korrupsjon bidrar til ulikhet, skaper ekskludering, mistillit, protester, opprør og vold. Kort sagt; det undergraver mulighetene til å bygge velfungerende, rettferdige og inkluderende samfunn.

* * *
I land etter land ser vi rasende mennesker ta til gatene og protesterer mot et politisk og økonomisk system som oppleves som urettferdig. De protesterer mot eliter som er i utakt med folket, mot prisøkninger, stagnasjon og dårlige framtidsutsikter. En fellesnevner er protest mot korrupsjonen, som i mange tilfeller er en underliggende årsak til problemene.

* * *
Hvert enkelt land må gjennomføre tiltak for å forebygge og bekjempe korrupsjon. Men ettersom korrupsjonen går på tvers av landegrenser, er det helt nødvendig å etablere en bred og sterk internasjonal koalisjon mot korrupsjon og for godt styresett. Heldigvis ser vi at en lang rekke organisasjoner og samarbeidsfora har anti-korrupsjon på dagsordenen. Dette gjelder ikke bare FN og utviklingsbankene, men også OECD, EU og Den afrikanske union.
Det er også avgjørende at privat sektor har et bevisst forhold til disse utfordringene og er tydelig på sitt engasjement i kampen mot korrupsjon. Korrupsjon motvirker konkurranse på like vilkår og undergraver sikre, forutsigbare rammer for kommersiell virksomhet. Det er i tillegg ødeleggende økonomisk og ikke minst omdømmemessig.
Sivilt samfunn og media spiller nøkkelroller. De siste årenes lekkasjer – som Panama og Paradise Papers – har vist hvordan godt internasjonalt samarbeid mellom frie medier kan avdekke store korrupsjonsskandaler med vidtrekkende konsekvenser.
Korrupsjon forekommer dessverre også i sivilt samfunn. TI Norge har gjort en stor innsats med studier og kursopplegg for å redusere risiko for korrupsjon i humanitær bistand.
En utfordring er å medvirke til at også multilaterale organisasjoner – som jo forvalter om lag halvparten av norsk bistand – har et klart mandat, gode regler og solide institusjoner til å forebygge og bekjempe korrupsjon.

* * *
I utviklingssamarbeidet er godt styresett og rettsstat løftet fram som viktige mål i overensstemmelse med bærekraftsmål 16. Vi har nulltoleranse for økonomiske misligheter. Anti-korrupsjon er et tverrgående tema. Støtte gis til anti-korrupsjons- og styresettprosjekter og programmer. Dette er viktige tema i politisk ledelses dialog med kolleger fra andre land.
Norge har i mange år støttet et internasjonalt korrupsjonsjegernettverk og U4 – antikorrupsjonssenteret ved CMI i Bergen. Vi bidrar også til faglig anti-korrupsjnssamarbeid mellom FNs kontor mot narkotika og kriminalitet og forskjellige land. Kunnskapsbanken er etablert for å styrke kompetanse og kapasitet i offentlige institusjoner i samarbeidsland med sikte på å fremme godt styresett og forsvarlig ressursforvaltning.

* * *
Norge arbeider også for sterkere internasjonale normer, regler og tiltak mot korrupsjon. Anti-korrupsjonsarbeidet omfatter en rekke aktører og innsatsområder:
 De som tar initiativet til korrupsjon, de som tilbyr og mottar korrupte midler, må identifiseres og holdes ansvarlig.
 Banker, finansinstitusjoner og advokatfirma som legger til rette for korrupsjon og ulovlig kapitalflyt, må identifiseres og holdes ansvarlig.
 Varslere, journalister, sivilt samfunnsorganisasjoner og forskere må sikres tilgang til informasjon og beskyttelse.
 Etterforskere, påtalemyndighet, vitner og dommere må utvise integritet og sikres uavhengighet, tilgang til informasjon, ressurser og sist, men ikke minst, beskyttelse.

* * *
FNs konvensjon mot korrupsjon trådte i kraft i 2005. Det er den eneste juridisk bindende internasjonale multilaterale traktaten mot korrupsjon.
Det åttende møtet for de 186 landene som har sluttet seg til FNs anti-korrupsjonskonvensjon, holdes 16. – 20. desember i Abu Dhabi. Formålet er å vurdere hvordan konvensjonen gjennomføres og legge planer for videre anti-korrupsjonsinnsats fram mot et toppmøte i FN i 2021.
Mye er oppnådd. Mange land har kriminalisert korrupsjon, vedtatt lover, etablert institusjoner og gjennomført etikkprogrammer. Reelle selskapseiere registreres og samarbeid etableres på tvers av landegrenser for å avdekke og etterforske saker. Noen er dømt. Stats- og regjeringsledere har måttet gå.
Norge, sammen med bl.a. Peru, har tatt initiativ til å få økt oppmerksomhet om storskalakorrupsjon på toppen av samfunnet. En bred tilnærming og solid internasjonalt samarbeid er helt nødvendig. Et ekspertmøte i Oslo i juni 2019 resulterte i 64 anbefalinger om videre arbeid for å forebygge og bekjempe storskalakorrupsjon.

* * *
Betydelige utfordringer gjenstår, ikke minst når det gjelder utbredt straffefrihet. Det er nødvendig å ta noen nye skritt framover.
Innovative og konstruktive ideer om hvordan vi kan komme korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet til livs er svært velkomne. Vi trenger et bredt engasjement både fra offentlige myndigheter, sivilt samfunn og privat sektor. Transparency International er en helt sentral aktør i dette arbeidet.
Nøkkelen til å lykkes med å forebygge og bekjempe klimaendringer, korrupsjon og konflikt ligger hos ungdommen. Jeg ser spesielt glad for å se engasjerte ungdomsskoleelever her i dag. Stå på! Dere skal stemme ved valg, dere skal overta ledelsen, dere skal kreve og gjennomføre endringer. Voksne gjør klokt i å lytte til dere og handle nå.

***
La meg avslutningsvis vende til bake til den fellesnordiske uttalelsen om “Trouble at the Top”. De nordiske landenes gode rykte når det gjelder styresett og forretningsetikk utfordres av skandaler i finanssektoren. TIs meget passende stikkord er «Truth, Trust, Transparency» som en motvekt til slike skandaler.
Kjære Transparency International Norge, gratulerer med 20-årsdagen! TI Norge er fortsatt ung, men har utrettet mye. Jeg ønsker TI Norge lykke til i kampen mot korrupsjon og for en bedre, mer rettferdig og inkluderende verden.

Takk for oppmerksomheten.