Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter? Dette har Transparency International Slovakia undersøkt gjennom en sammenlignende kartlegging av 26 europeiske hovedsteder. En slik sammenligning kan oppmuntre hovedstedene til å dele beste praksis og stimulere de som ligger etter til å forbedre seg.

Åpenhet er med på å bygge tillit mellom innbyggere og kommunale myndigheter. Åpenhet reduserer også faren for misbruk av makt og risikoen for korrupsjon. I mange internasjonale sammenligninger om korrupsjon og tillit scorer Norge blant de beste. I denne sammenligningen er hovedstaden i Norge ikke best i klassen.

I undersøkelsen er 14 indikatorer kartlagt, i hovedsak basert på tilgjengelig informasjon fra hovedstedenes hjemmesider. Et slikt begrenset indikatorsett gir mulighet til en overordnet sammenligning, men er ikke tilstrekkelig til å tegne et uttømmende bilde eller å rangere hovedstedenes åpenhet eksakt. Kartleggingen er ment som en pilotundersøkelse, inspirert av at TI Slovakia i mange år har utarbeidet en anerkjent åpenhetsindeks for slovakiske kommuner og regioner, basert på et langt mer omfattende datagrunnlag. Forfatterne bak rapporten mener pilotundersøkelsen viser at det er mulig å innhente sammenlignbar informasjon på tvers av land og hovedsteder, og at det er verdt å arbeide videre med sikte på en fullskala undersøkelse.

I kartleggingen er hovedstedene plassert i tre kategorier – grønn, oransje og rød, etter graden av åpenhet på de 14 indikatorene (grønt=minimum 75% av maksimalt oppnåelig score, oransje=50-75%, mens rødt er under 50 %). Oslo kommune plasserer seg i oransje kategori når alle indikatorene veies sammen. I denne kategorien finnes også London, Berlin, Amsterdam, Roma, Lisboa, Moskva m.fl. I den grønne kategorien finnes overraskende nok hovedsteder i Øst-Europa, Baltikum og på Balkan, som Kiev, Praha, Pristina, Vilnius og Tallin, i tillegg til Madrid. For ni av indikatorene er Oslo plassert i grønn kategori, noe som er bra. Men Oslo scorer dårligere enn flere andre hovedsteder på åpenhet om resultatet av innkjøpsprosessene. Her har Oslo kommune liten eller ingen  informasjon på sine hjemmesider. På direkte forespørsel leverte Oslo kommune likevel ganske raskt informasjon om inngåtte kontrakter innenfor sentrale tjenester, og kom her forholdsvis godt ut i sammenligningen.

– Rapporten bør motivere både Oslo kommune og andre norske kommuner til å publisere mer og lettere tilgjengelig informasjon om sentrale sider av sin virksomhet, sier generalsekretær Guro Slettemark i TI Norge. Her ser vi at flere hovedsteder i Øst-Europa har en mer offensiv åpenhetspraksis, noe vi bør strekke oss etter her hjemme.

Rapporten kan lastes ned her.