Behov for å styrke varslingsinstituttet

Transparency International Norge har avgitt høringsuttalelse til varslingsutvalgets utredning, NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern.

TI Norge støtter utvalgets forslag om at det utredes en egen lov som regulerer varsling som ligger utenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. En slik utredning bør også presisere et varslingsombuds rolle overfor varsler om kritikkverdige forhold som korrupsjon, økonomisk kriminalitet og misligheter.

I uttalelsen understreker TI Norge at varsling kan være et effektivt bidrag til å forebygge, forhindre og avdekke korrupsjon og at varsling kan være helt avgjørende for å oppdage faktisk korrupsjon. Videre fremhever TI Norge at varslingsprosesser ofte går av sporet og får store omkostninger for den som varsler og for den organisasjonen som skal håndtere varselet. I uttalelsen legges det derfor stor vekt på å styrke varslingsinstituttet, slik at det blir trygt å varsle og samfunnets omkostninger ved uteblitte varsler om reelt kritikkverdige forhold blir redusert.

Hele uttalelsen kan leses her