Stor interesse for antikorrupsjon i offentlig eide selskaper

Transparency International lanserte ti prinsipper for antikorrupsjon i offentlig eide selskaper på et godt besøkt formiddagsseminar hos Telenor 13. mars.

Telenors styreleder Gunn Wærsted ønsket de ti prinsippene velkommen og framhevet dem som et viktig hjelpemiddel i det kontinuerlige arbeidet for antikorrupsjon. Hun la vekt på førstelinjen i enhver virksomhet som førsteforsvaret i korrupsjonsbekjempelsen, noe som krever løpende oppmerksomhet, trening og en klar tone fra toppen. Her er det nødvendig å ta de ti prinsippene for antikorrupsjonsarbeid i bruk, framholdt hun.

Generalsekretær Guro Slettemark slo fast at statlig eide selskaper bør være spydspisser i arbeidet for integritet og åpenhet. Hun viste til forventningene som er stilt fra regjeringen og investorer, og framhevet at de ti prinsippene som nå lanseres, er viktige og supplerende verktøy til antikorrupsjonshåndbøker og dilemmatrening. TI Norge har i nært samarbeid med sine medlemsbedrifter levert innspill til prinsippene som nå er lansert.


Guro Slettemark, generalsekretær TI Norge

Peter Wilkinson, rådgiver for TI UK, presenterte de ti prinsippene og hvordan de er utviklet. Han har vært forfatter av prinsippene, som er utviklet i bred medvirkningsprosess med offentlig eide selskaper. Wilkinson la vekt på at statlig eide selskaper har et særlig ansvar for antikorrupsjon og at verdien av uavhengig utarbeidete prinsipper blant annet er at de bidrar til økt troverdighet for offentlig eide selskaper, høyere standarder på virksomheten og beskyttelse mot uetisk atferd og korrupsjon.


Peter Wilkinson, rådgiver for TI UK

Ekspedisjonssjef Mette Wikborg i Nærings- og fiskeridepartementet trakk frem norske statseide selskapers eksponering for korrupsjonsrisiko i krevende markeder. Hun framhevet at prinsippene for statlig eide selskapet som nå foreligger fra TI, er i tråd med forventingene som er utviklet at staten som eier og som blir fulgt opp gjennom eierstyringen av selskapene.


Ekspedisjonssjef Mette Wikborg i Nærings- og fiskeridepartementet

Les de ti prinsippene her