Hvor langt rekker selskapsledelsens ansvar for korrupsjon?

Helle Stølan Olufsen ved Universitetet i Bergen – juridisk fakultet har skrevet en masteroppgave hvor hun stiller spørsmålet: Hvor langt rekker selskapsledelsens ansvar for medvirkning til korrupsjon etter gjeldende rett, og hvor vidtrekkende bør dette ansvaret være? TI Norge har intervjuet henne:

Hva skrev du masteroppgave om og hva var hovedfunnene?

Temaet for masteroppgaven min er rekkevidden av selskapsledelsens ansvar for medvirkning til korrupsjon begått av personer som handler på vegne av selskapet. Mer konkret er problemstillingen: ”Hvor langt rekker selskapsledelsens ansvar for korrupsjon etter gjeldende rett, og hvor vidtrekkende bør dette ansvaret være?”

Avhandlingen består av to hoveddeler. Første del tar for seg hvor langt selskapsledelsens straffeansvar for medvirkning til korrupsjon rekker etter gjeldende rett. Herunder belyser jeg hvordan forsettkravet, i kombinasjon med det strenge beviskravet etter norsk strafferett, utgjør en betydelig skranke i adgangen til å holde ledelsen ansvarlig for deres unnlatelsessynder når selskapet involveres i korrupsjon. Etter dette følger en rettspolitisk vurdering av hvorvidt gjeldende korrupsjonsbestemmelser bør endres, slik at det blir lettere å holde enkeltpersoner i selskapsledelsen ansvarlig for medvirkning når selskapet involveres i korrupsjon. I denne delen av oppgaven trekker jeg frem tre mulige lovendringer, og vurderer hvorvidt disse er hensiktsmessige å gjennomføre. Min konklusjon er at det av hensyn til korrupsjonsbestemmelsenes preventive effekt, er behov for å gjennomføre en lovendring som gjør det lettere å holde selskapsledelsen ansvarlig hvor den har unnlatt å gripe inn mot at korrupsjon blir begått på vegne av selskapet.

 Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Jeg valgte å skrive om korrupsjon fordi det er et svært dagsaktuelt tema som interesserer meg i stor grad. Så vel Vimpelcom-saken som Yara-saken, viser at korrupsjon er et reelt samfunnsproblem også her i Norge. Korrupsjon er dessuten et tema som har en side mot flere fagdisipliner enn juss. Dette gjør det både utfordrende og spennende å skrive masteroppgave om korrupsjon.

Hva er de beste tipsene du kan gi til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Å skrive masteroppgave er både en utfordrende og tidkrevende prosess som krever stor grad av selvdisiplin. Mitt beste tips til deg som skal skrive masteroppgave, er derfor å fordype deg i et tema som interesserer og engasjerer deg. Videre er min erfaring at det er smart å ikke utsette selve skriveprosessen for lenge. Dette vil gi deg bedre tid til å jobbe med både språk og struktur.

For deg som vil fordype deg i korrupsjon, anbefaler jeg å benytte deg godt av veilederen din. Ettersom korrupsjon er et krevende tema med mange gråsoner, vil det være til stor nytte å få en pekepinn underveis på hvilke deler av utkastene som holder høy kvalitet og hvilke deler som har forbedringspotensiale. Min erfaring er at også eksterne fagpersoner vil kunne ha verdifulle innspill i arbeidet med masteroppgaven. Dersom oppgaven din inneholder en rettspolitisk drøftelse, anbefaler jeg deg å snakke med personer med ulik faglig bakgrunn. Det kan for eksempel tenkes at en politiadvokat i økokrim har et annet syn på hvordan korrupsjonsbestemmelsene bør utformes enn en advokat i et forretningsjuridisk advokatfirma.

Sist, men ikke minst, vil jeg råde deg til å tenke nøye igjennom hva som vil være en god avgrensning av oppgaven din. Korrupsjon er en kriminalitetstype som kan forekomme i ulike former, og i så vel privat som offentlig sektor. Dersom du innenfor ordgrensen skal kunne gå tilstrekkelig i dybden, vil det være til stor hjelp å avgrense oppgavens tema i tilstrekkelig grad.

Har temaet for masteroppgaven gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Å skrive masteroppgave om korrupsjon har definitivt gitt mersmak. Arbeidet  med oppgaven har økt min interesse for økonomisk kriminalitet generelt, og særlig for hvordan norske selskaper kan forebygge involvering i korrupsjon når de for eksempel skal etablere seg i et nytt utenlandsk marked. Denne høsten jobber jeg i Nordea på en avdeling som jobber med å motarbeide hvitvasking og terrorfinansiering. I februar 2017 reiser jeg på utveksling  til Shanghai hvor jeg skal være i praksis hos et norsk selskap. Jeg håper oppholdet vil gi meg en innsikt i den kinesiske forretningskulturen, og hvordan norske selskaper kan gå frem for å handle forsvarlig i utenlandske markeder. I fremtiden kan jeg absolutt se for meg å jobbe med problemstillinger innenfor økonomisk kriminalitet, og særlig med forebygging av korrupsjon.

Er det emner innenfor feltet du skrev om som du kunne tipse andre å skrive om?

 Et helt sentralt hensyn bak straffelovens bestemmelser om korrupsjon er å sikre integritet omkring beslutninger som treffes i så vel det offentlige som det private næringsliv. Bestemmelsene skal også sikre rettferdig og sunn konkurranse mellom de ulike markedsaktørene. Ved siden av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, har vi blant annet konkurranserettslige bestemmelser som tar sikte på å verne om en rettferdig og sunn konkurranse. Konkurranselovens regler om ulovlig prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling vil for eksempel kunne være aktuelle temaer for en masteroppgave.

Et annet tema som jeg tror kan egne seg for masterskriving er arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser. Etter disse bestemmelsene har arbeidstaker rett, og i visse tilfeller også en plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som for eksempel mistanke om korrupsjon. Til dette kommer at også arbeidsgiver plikter å legge til rette for intern varsling. Dette er alle emner som jeg tror vil være aktuelle for fremtidige masteroppgaver.

Lykke til alle fremtidige masterstudenter!

Les hennes masteroppgave her