Korrupsjon og direkte utenlandske investeringer

Vegard Kolnes har skrevet masteroppgave om korrupsjon og direkte utenlandske investeringer ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Les intervjuet med ham og hans oppgave.

Hva skrev du masteroppgave om og hva var hovedfunnene?

Jeg skrev masteroppgave om korrupsjon og direkte utenlandske investeringer gjort av multinasjonale selskaper. Fokuset var på den multidimensjonale naturen av korrupsjon, og derav de ulike effektene korrupsjon kan ha på direkte utenlandske investeringer ut i fra ulike typer korrupsjon, og ulike kontekster.

Mange forskjellige hypoteser ble testet, men noen resultater sto frem som mer interessante enn andre. Først og fremst ble den generelle effekten av korrupsjon på direkte utenlandske investeringer funnet å være negativ. Det vil si at uten forbehold om geografiske områder og andre karakteristikker ved land og tidsperioder vil høyere grader av korrupsjon være tett korrelert med lavere mengder med direkte utenlandske investeringer inn til et land. Dette bekrefter mange tidligere funn fra litteraturen.

Andre interessante funn kom frem ved bruk av ulike kontekstuelle faktorer. For eksempel i land med høy kvalitetet i sine politiske og byråkratiske institutsjoner ble det observert en uventet positiv effekt av høyere grader med korrupsjon. I mindre utviklede land ble den samme positive effekten observert mellom land, men en negativ effekt ble observert over tid. I tidsperioden etter år 2000 har den generelle negative effekten av korrupsjon på direkte utenlandske investeringer blitt signifikant sterkere, noe som kan indikere at det er mer risiko, usikkerhet og mulige kostnader ved korrupsjon nå, enn tidligere.

Resultatene støtter i stor grad opp om det teoretiske rammeverket oppgaven bruker, som fokuserer på korrupsjon som et multidimensjonalt konsept, med muligheten for ulike effekter på multinasjonale selskaper gjennom mulige fordeler, risiko og usikkerhet.

 Hvorfor valgte dere å skrive om korrupsjon?

Jeg har alltid vært interessert i samspillet mellom politikk og økonomi. Etter fordypninger i politisk økonomi, samt litt refleksjon rundt hva som var aktuelt og virket interessant ble jeg dratt inn mot politisk risiko og til slutt helt konkret korrupsjon. Etter kontakt med Christian Michelsens Institutt (CMI) og U4 bestemte jeg meg for temaet.

Korrupsjon var et tema som engasjerte meg da det er et verdensomfattende problem, hvor det til stadighet skjer nye ting. Korrupsjon er like aktuelt i høyt utviklede land som mindre utviklede land, det er like aktuelt for den private sektoren så vel som den offentlige. Det er rett og slett et veldig spennende og viktig tema. Videre er korrupsjon betegnet som en av de største utfordringene for utvikling i verden. Litteraturen på korrupsjon og direkte utenlandske investeringer er voksende, men sprikende i sine resultater. En gruppering finner en negativ sammenheng, mange finner ingen effekt, og noen finner en positiv effekt. Det gjør ny forskning på det konkrete temaet mer spennende.

Det er også et veldig kompetent fagmiljø på korrupsjon i Bergen, noe som har gitt meg tilgang på mange gode råd og tilbakemeldinger. Ettersom korrupsjon er et tema som får mye oppmerksomhet er det også et tema hvor det er ressurser for forskning og annet arbeid. Gjennom mitt opphold hos CMI har jeg arbeidet med flere anti-korrupsjons prosjekter og deltatt på korrupsjonsvurderinger og rapporteringer.

Hva er de beste tipsene dere kan gi til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Det første man må gjøre er å finne et tema som enn blir engasjert av. Man skal tilbringe veldig mye tid med oppgaven, og hvis det er et tema man ikke bryr seg om vil det kontinuerlig være en kamp å komme i gang. En annen ting er å jobbe konsekvent med oppgaven. Det er helt vanlig å ikke skrive noe i starten, man jobber mye i hodet. Det er også vanlig utover i prosessen. Men det er viktig å faktisk gjøre dette, og å ikke gi opp når man møter en blokkering, for det vil skje. Det siste generelle tipset er å ta i bruk de ressursene man har tilgjengelig. Ikke vær redd for å kontakte veileder, møte opp på døren i person, eller ta kontakt med andre kompetente personer innenfor det feltet man skriver om.

I henhold til korrupsjon spesifikt vil jeg anbefale studenter å undersøke om det er bedrifter eller organisasjoner som gjør noe innen korrupsjonstemaet som man kan ta kontakt med. Man kan få uvurdelig input rundt hva som er spesielt interessant å se på, og tilbakemeldinger på oppgaven dersom noen er villig til å lese deler av den. Noen organisasjoner, som for eksempel CMI, tilbyr studenter å hospitere dersom temaet er relevant, som er en utrolig mulighet for studenter som skriver sin masteroppgave.

Har temaet for masteroppgaven gitt mersmak, og gjort at dere har fordypet dere mer i temaet korrupsjon?

Korrupsjonstemaet har definitivt gitt mersmak. Det er et utrolig interessant og daglig relevant tema hvor det alltid skjer noe. Det er også relativt gode muligheter for jobb innenfor temaet. Selv har jeg vært så heldig å få arbeid mens jeg hospiterte hos CMI, og har vel slik blitt ekstra interessert i videre arbeid. I skrivende stund jobber jeg med case-rapporter vedrørende situasjonen og utviklingen rundt korrupsjon i Danmark, og skal snart i gang med oppgaver relatert til korrupsjon og forskjellige tema innenfor skatt.

Er det emner innenfor feltet dere skrev om som dere kunne tipse andre å skrive om?

Det er mange tema innenfor korrupsjon som er veldig interessante. Det blir mye opp til individuelle interesser. Er man interessert i store trender, eller spesifikke saker eller land? Ut i fra noen av funnene i min oppgave vil jeg si at det kunne være interessant å se nærmere på de landene hvor korrupsjon ikke blir sett på som et problem, som de skandinaviske landene for eksempel. Et annet interessant emne kan være om virkningene av korrupsjon på aktører har forandret seg over tid, for eksempel etter implementeringen av lover og konvensjoner mot korrupsjon som Foreign Corrupt Practices Act i USA, Criminal Law Convention on Corruption i EU og Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions i OECD. Mine funn tyder på at dette kan ha skjedd, men her kan det gjøres mye mer forskning.

Last ned vedlegg: Foreign Direct Investment and Corruption