Korrupsjon i internasjonale petroleumskontrakter

Marlene Elisabeth K. Vestad har skrevet masteroppgaven «Korrupsjon i internasjonale petroleumskontrakter. Om leverandørens kontraktsbrudd som følge av korrupsjon og selskapets adgang til å terminere kontrakten.» ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Hva skrev du masteroppgave om og hva var dine hovedfunn?
Jeg skrev masteroppgave om korrupsjon i internasjonale petroleumskontrakter, herunder leverandørkontrakter. Flere oljeselskap opererer med kontraktsvilkår som gir oljeselskapet en rett til å terminere kontrakten ved leverandørens kontraktsbrudd som følge av korrupsjon. Disse kontraktsbestemmelsene kan være strengere enn hva som følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og straffelovgivning, herunder blant annet den norske straffeloven samt annen ekstraterritoriell lovgivning som den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act og britiske UK Bribery Act.

Marlene Elisabeth K. Vestad3

Problemstillingene som ble reist er hva som skal til for at korrupsjon utgjør kontraktsbrudd i relasjon til disse kontraktene, identifikasjon hos leverandøren, hvilket beviskrav som må legges til grunn ved terminering av kontraktene, samt selskapets rett til å terminere kontraktene uavhengig av om kontraktsbruddet er vesentlig.

Hovedfunnene i min masteroppgave er at partene som hovedregel vil være bundet av kontrakten, selv om denne skulle være strengere enn kontraktsrettslige prinsipper og relevant straffelovgivning. Dette har betydning for vurderingen av når korrupsjon utgjør kontraktsbrudd og for selskapets rett til å terminere kontraktene. Dersom partene blir involvert i en tvist, vil det ved denne typen kontrakter måtte gjelde et alminnelig beviskrav slik som benyttes i sivilrettslige saker og ikke et skjerpet beviskrav, selv om kontraktene anvender et strafferettslig konsept som hevingsgrunnlag. På bakgrunn av relevant rettspraksis må det antas at domstolene vil kunne foreta en avgrensning av hvilke fysiske personer og underleverandører som må identifiseres med leverandøren.

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?
Jeg valgte å skrive om korrupsjon i internasjonale petroleumskontrakter da jeg har en interesse for kontraktsrett og god kjennskap til petroleumsrett og petroleumskontrakter gjennom fordypning i disse fagene ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Bekjempelse av korrupsjon gjennom antikorrupsjonstiltak er viktig både i privat og offentlig sektor. Mange virksomheter har i dag utarbeidet retningslinjer og kontraktsvilkår både for å forhindre og sanksjonere korrupsjon innad i eget selskap samt hos sine samarbeidspartnere. I 2015 var jeg trainee i den internasjonale legal-avdelingen til Statoil ASA på Fornebu, der jeg blant annet arbeidet med problemstillinger knyttet til etikk og anti-korrupsjon. Statoil ASA har internasjonal virksomhet og samarbeidspartnere over hele verden, noe som skaper behov for gode anti-korrupsjonsprogram og kontrakter. Statoil ASA sin selskapskultur og prioritering av anti-korrupsjonstiltak motiverte meg til å fordype meg innenfor dette feltet.

Min veileder, Ivar Alvik, professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, har vært en inspirasjon og en god støtte under arbeidet mitt med masteroppgaven. Alvik har god kunnskap om petroleumsvirksomhet og ulike kontraktstyper, og kom med konkrete innspill til temaer og problemstillinger som ikke er blitt behandlet tidligere.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?
Mitt råd til studenter som skal skrive masteroppgave er å finne et tema de interesserer seg for og som de ønsker å få mer kunnskap om. Hva gjelder valg av veileder vil jeg oppfordre studentene til å velge en veileder som har erfaring innen temaet de skal skrive om. Ta også gjerne kontakt med andre fagpersoner, da de kan ha nyttige innspill og kanskje andre innfallsvinkler, noe som kan berike både tankeprosessen og masteroppgaven. Store korrupsjonssaker har ofte en internasjonal karakter. Les om relevante saker både i norske og i utenlandske aviser som har preget nyhetsbildet den siste tiden. Sakene er gjerne noe sensasjonspregede, men kan gi nyttige pekepinn med tanke på hvilke problemstillinger som anses som særlig aktuelle.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?
Det er stadig nye korrupsjonssaker som avdekkes og ved å ha fått mer kunnskap om temaet er det blitt enda mer interessant å følge sakene, herunder hvilke problemstillinger som er aktuelle. Jeg tar for tiden en LL.M. grad ved Pennsylvania State University i USA. I skrivende stund arbeider jeg med en fagartikkel som omhandler US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?
Det er flere juridiske problemstillinger knyttet til korrupsjon som kan være spennende å skrive om. Den nye straffeloven av 2005 § 27 om foretaksstraff oppstiller ikke lengre noe skyldkrav ved ileggelse av foretaksstraff og det kan være interessant å drøfte betydningen av dette. Videre reiser ekstraterritoriell lovgivning noen særlig problemstillinger, og her vil det være aktuelt å både drøfte den norske straffeloven av 2005, Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

 

Last ned vedlegg: Korrupsjon i internasjonale petroleumskontrakter