«Åpent eierskap» er overlevert finansministeren

Da Stortinget 5. juni i år stemte for Finanskomiteens innstilling om åpenhet i eierskapsrapporteringen var det resultatet av et bredt samarbeid mellom en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. Samtidig med at instillingen ble vedtatt, la Finanskomiteen til grunn at regjeringen skulle avvente en rapport fra Tax Justice Norway, IKT Norge og Finans Norge og legge denne til grunn for arbeidet med nytt register og eierskapsrapportering.

I dag ble den endelige rapporten overlevert Finansdepartementet.

«Et nytt register over egentlige eiere i Norge vil styrke demokratiet og forebygge samfunnsundergravende virksomhet. Vår ambisjon er at det norske registeret skal bli verdens beste og være til inspirasjon for myndigheter i andre land.

Vi presenterer i rapporten tre overordnede prinsipper som må ligge til grunn for det nye eierregisteret for å oppfylle Stortingets vedtak fra 5. juni. Disse er:

1. Alle eiere skal registreres
2. Eiere må registreres entydig
3. Registeret må være åpent og tilgjengelig for enhver

Det er knyttet flere konkrete anbefalinger til hvert av prinsippene. Dette inkluderer anbefalinger om hvem som skal utvikle, drifte og ha tilsyn med registeret. Vi gir også anbefalinger knyttet til hva som kan gjøres nasjonalt for å oppnå mer åpenhet i forvalterkontoordingen. Vi drøfter personvernaspektet som en egen del i rapporten.»

(Fra hjemmesidene til Tax Justice Norge.)

Anbefalinger fra rapporten «Åpent eierskap»

 • Registeret må inkludere alle eiere, inkludert aksjeeiere og andre stemmeberettigede, styreleder, styremedlemmer, daglig ledelse, familieeierskap, signatur/prokura, eiere av truster.
 • Det kan ikke tillates at et selskap står oppført som leder, såkalt «company director».
 • Alle virksomheter, stiftelser og lignende må være rapporteringspliktige. Et nytt lovverk må utformes slik at fremtidige juridiske konstruksjoner blir fanget opp.
 • Registeret bør være løpende oppdatert gjennom året.
 • Registeret bør tilrettelegges for å vise endringer over tid, inkludert for oppløste og avviklede selskap og selskap som er konkurs.
 • Opplysninger som registreres om en person må være tilstrekkelig for i størst mulig grad sikrer at personen registreres entydig.
 • Det nye eierregisteret bør utformes slik at det på sikt kan erstatte virksomheters plikt til å registrere eieropplysninger i Skattemyndighetenes Aksjonærregister.
 • Det bør vurderes å regulere registrering av eierskap/kontroll i nær familie tilsvarende regelverk i USA.
 • Norske myndigheter bør bidra i internasjonale og regionale prosesser for å få på plass gode systemer for personnummer/ID-nummer i andre land.
 • Informasjon om eierforhold kan ikke regnes som sensitive opplysninger. Registeret bør etableres med hjemmel i egen lov for å sikre ivaretakelse av offentlighetens innsyn, tilgang og bruk av data.
 • Registeret bør ha to grensesnitt for tilgang, der begge er tilrettelagt for norskspråklige og engelskspråklige brukere: En åpen webside for enkelt søk, og mulighet for å laste ned hele databasen som rådata. Tax Justice Network – Norge, IKT-Norge og Finans Norge har ulike synspunkt på hvordan denne åpenheten skal praktiseres.
 • All informasjon om egentlige eiere samles i en løsning driftet av Brønnøysundregistrene
 • At Norge bidrar aktivt inn i det europeiske arbeidet med å harmonisere og standardisere regelverket knyttet til forvalterordningen.
  Relevante data som i dag blir innhentet av VPS kobles sammen med Brønnøysund slik at brukeren kan hente data ett sted.
 • Innhente førstegangs input fra forvaltere så langt som mulig om egentlige eiere bak forvalterkontoene ved registerets oppstart. Dette bør gjentas 12 måneder etter, og da inkludere eierskifter som har skjedd i mellomtiden. Hyppigheten av innhentingen bør deretter økes i takt med at tilfredsstillende internasjonale teknologiske løsninger og rapporteringsrutiner er kommet på plass, for eksempel kvartalsvis eller enda hyppigere.
 • Norge bør sette begrensninger på antall forvalterledd som det skal være tillatt å benytte. På sikt bør tillatte forvalterledd komme ned på to ledd. (Støttes av Tax Justice Network – Norge)
 • Norge bør forby truster å investere gjennom forvaltere. (Støttes av Tax Justice Network – Norge)
 • Det må utarbeides et enkelt brukergrensesnitt for føring av de ulike typene av eierskap.
 • Utarbeide et enkelt grensesnitt slik at publikum kan rapportere om feil i registeret anonymt.
 • Hjemle Finanstilsynets tilsynsvirksomhet i lov, og sikre at norske tilsyn har myndighet over alle selskaper som opererer og/eller er børsregistrert i Norge.
 • Finanstilsynet bør innhente tilstrekkelig kompetanse over selskapsstrukturer og reelle eiere, for å føre tilsyn med det nye registeret.
 • Oppdatere dagens regelverk for å sikre at flere sanksjonsmuligheter kan benyttes.

 

Last ned vedlegg: Åpent eierskap