Nye styremedlemmer i TI Norge

Tre nye medlemmer ble valgt inn i Transparency International Norge sitt styre på årsmøtet den 6. mai; jurist og professor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, student og temasjef for årets internasjonale studentfestival i Trondheim,  ISFiT-2015, Elise Tengs og rådmann i Halden kommune, Gudrun Haabeth Grindaker. 

– Graver, Tengs og Grindaker styrker TI Norge sin satsing mot undervisningssektoren og det forsatte arbeidet med norske kommuner, sier generalsekretær Guro Slettemark. De tre representantene er valgt for 2 år og styreperioden begynner 1, juli 2015.

Hans Petter Graver
Er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 1980. Han tok doktorgraden i 1986 og har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 har han ledet fakultetet som Dekan.

Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han har møterett for Høyesterett. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015.

Gravers spesialfelt er forvaltningsrett og europarett, og han har gitt ut en rekke bøker og artikler på disse områdene, sist Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave, Universitetsforlaget 2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor. Han har nylig gitt ut en bok om dommeres situasjon når rettsstatsverdiene utfordres av en autoritær lovgiver, Judges Against Justice – On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Springer 2015. Han arbeider med en bok om dommere i Norge under den tyske okkupasjonen

Elise Tengs
Er student og har en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Hun tar nå en mastergrad i statsvitenskap ved samme universitet. Spesialiseringsfeltene hennes er sammenlignende politikk og politisk økonomi. Tidligere har hun jobbet som læringsassistent i statsvitenskap ved NTNU. Tengs hadde verv som temasjef for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT 2015) og gjennom dette vervet har hun jobbet aktivt med å sette korrupsjon på dagsorden i studentmiljøet.

Under ISFiT var 450 studenter fra over 100 land samlet til å utveksle idéer om hvordan studenter kan bidra i kampen mot korrupsjon, med fokus på at unge mennesker er nøkkelen til å skape endring. Festivalen hadde også besøk av foredragsholdere som Peter Eigen, José Ugaz og Dalai Lama.

I forbindelse med ISFiT ble det også gjennomført seminarer på flere norske universiteter og gruppen utviklet en håndbok i korrupsjonsbekjempelse. Ett av resultatene av arbeidet deres, er at korrupsjonsrelaterte problemstillinger nå er «satt på timeplanen» ved NTNU. Dette gjør studentene bedre rustet når de kommer ut i arbeidslivet. Elise Tengs ønsker å fortsette å sette korrupsjon på dagsorden, spesielt i studentmiljøet og blant unge mennesker.

Gudrun Haabeth Grindaker
Har vært Rådmann i Halden kommune fra 2013. Hun var ansatt i KS fra 2001. Arbeidet der blant annet som direktør for Helse og velferd og direktør for Arbeidsgiverutvikling og omstilling. Før dette har hun blant annet vært assissterende rådmann, helse- og sosialsjef i Nittedal og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

Grindaker har i sine ulike lederroller hatt oppmerksomhet på etikk, kvalitetsutvikling, tilrettelegging for utvikling av lokaldemokrati og tillit. I KS hadde hun en periode ansvar for KS sin satsing og arbeid med etikk, både etikk og prioriteringer i tjenestene, men også etikk på systemnivå relatert til verdier og handlemåter i leder- og folkevalgtrollen.

Halden kommune har hatt store utfordringer på mange områder, herunder økonomi og tillitsproblem hos innbyggerne. På bakgrunn av et alvorlig varsel, besluttet hun som rådmann våren 2013 å igangsette en omfattende gransking. Den ene konklusjonen i rapporten var at Halden hadde et tillitsproblem hos innbyggerne. Halden kommune jobber nå systematisk med styringsinformasjon, tydelige roller og ansvar for å få kontroll på den økonomiske situasjonen. I tillegg har kommunen stort fokus på etikk og åpenhet.

Grindaker har kjennskap til TI Norges kommunesatsing og mener håndboken «Beskytt kommunen» er et godt verktøy for kommunene. Hun mener at bevisstgjøring om korrupsjonsrisiko er viktig både som forebyggende tiltak, men også som en del i å styrke innbyggernes tillit til forvaltningen og lokaldemokratiet.