Korrupsjonsbekjempelse er mer enn forenkling

Transparency International Norge har levert en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med Forenklingsutvalgets sluttrapport, NOU 2014:4.

Transparency International Norge (TI) anser Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift som et sentralt virkemiddel i arbeidet mot korrupsjon.

Ved å etterleve de grunnleggende prinsippene og hensynene bak regelverket om offentlige anskaffelser, vil offentlige innkjøpere bidra til å redusere risikoen for korrupsjon og styrke tilliten til at felleskapets midler blir forvaltet på en samfunnstjenlig og betryggende måte. Vi deler utvalgets hovedtilnærming om at det er behov for forenklinger i regelverket og anser det som et bidrag til å øke muligheten til etterlevelse. Unødig ressurskrevende prosedyrekrav, og bestemmelser som kan skape usikkerhet eller uenighet om forståelsen av gjeldende regelverk, kan svekke regelverkets betydning som en tydelig og felles ramme som både leverandører og innkjøpere ser seg tjent med å følge.

Gjennom en rekke henvendelser og bl.a. på basis av nettverksarbeid med kommuner og fylkeskommuner, har TI fått bekreftet at det foreligger betydelig korrupsjonsrisiko i de offentlige innkjøpene. Risikoen oppstår ikke bare i forbindelse med avvik fra kravene i regelverket for offentlige anskaffelser, men knytter seg også til at regelverket settes helt til side og at ulovlige direkte anskaffelser finner sted. TI vil derfor legge vekt på at korrupsjonsbekjempelse innenfor offentlige anskaffelser dreier seg om mer enn å forenkle og forbedre innholdet i lov og forskrift, men også må bestå i veiledning, kompetanseheving og organisering som sikrer et fagmiljø for anskaffelsesarbeidet.

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.

Last ned vedlegg: Høringsuttalelse til NOU 2014:4