Anken i Ruter-saken forkastet

Høyesterett forkastet påtalemyndighetenes anke i den såkalte Ruter-saken, der en driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmanssrett etter først og ha blitt dømt i Tingretten.

Høyesterett fokuserer særlig på hvor grensen for hva som er «klanderverdig» og hva som er «kritikkverdig» skal gå. Uten å ta stilling til det siste, slår Høyesterett fast at middagene, som til sammen hadde en verdi på 4739 kroner, ikke utgjør et klanderverdig forhold – og således heller ikke kvalifiserer til en «utilbørlig fordel».

Last ned vedlegg: Dom, Høyesterett, Ruter-saken