Avvisning fra offentlige anskaffelser

Hva skal til for å avvise en leverandør i en offentlig anskaffelse som er mistenkt for korrupsjon, men der det ikke foreligger rettskraftig dom. Det er tema for Ingrid Helene Grimelid sin masteroppgave fra juridisk fakultet i Bergen.

Hva skrev du masteroppgave om?
Jeg skrev om avvisning av leverandører fra offentlige anskaffelser, med særlig vekt på den rettslige adgangen for avvisning av leverandøren som ikke er rettskraftig dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet.

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?
Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet er alvorlige kriminelle handlinger som utgjør en alvorlig trussel mot rettstaten og samfunnet i sin helhet. Konsekvensene av denne type kriminalitet i samfunnet hindrer likhet og hemmer en effektiv og økonomisk vekst. Videre hindrer korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet en god tildelingen av offentlige anbud, svekker god og nødvendig konkurranse samt befolkningens tillit til at staten og det offentlige foretar gode og samfunnstjenlige innkjøp.

Rettstilstanden er ikke tilstrekkelig klar på dette området, og jeg valgte derfor å rette fokus på hvorvidt det foreligger en rettslig plikt og adgang for innkjøpere til å avvise uhederlige leverandører.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?
Generelt anbefaler jeg andre å skrive masteroppgave innen et rettsområde man selv synes er interessant, og som man gjerne kunne tenke seg å jobbe videre med senere. Samtidig anbefaler jeg at man utfordrer seg selv ved å velge et tema det tidligere ikke er skrevet mye om. Dette kan selvsagt være svært utfordrende, men likevel veldig lærerikt og nyttig.

Skal man skrive om korrupsjon bør man for det første sette seg inn i de ulike teoretiske modeller og ulike problemstillinger knyttet til temaet, for dermed å få overblikk over hva korrupsjon er og omfatter utover bare den rettslige reguleringen. Videre kan det være en ide å oppsøke personer og selskaper med god kompetanse på området, for innspill og inspirasjon.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?
Temaet for masteroppgaven, samt andre problemstillinger jeg selv ikke behandlet i oppgaven, har definitivt gitt mersmak. Jeg er nyutdannet jurist (desember 2013) og har foreløpig ikke hatt muligheten til å fordype meg videre innenfor dette temaet. Målet og ønsket mitt er å jobbe videre og fordype meg innen problemstillinger knyttet til korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet samt offentlige anskaffelser, enten isolert eller i sammenheng med hverandre.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?
Oppgaven min rettet seg i hovedsak mot rettsområdet offentlige anskaffelser. Innenfor andre rettsområder kan det være aktuelt å se på ulike rettssystemers straffenivå for korrupsjon, typisk en sammenlikning av norsk og amerikansk rett. Et annet alternativ kan være forholdet mellom korrupsjon og (utenlandske) skatteparadiser. Videre kan det være interessant å se på varsling av korrupsjonskultur; regulering, ivaretakelse av varsleren og iverksettelse av korrupsjonsbekjempende tiltak.

 

Last ned vedlegg: Avvisning fra offentlige anskaffelser